skip to Main Content

Aanbod

Naast het instrument zelf bieden wij maatgerichte ondersteuning waardoor het schoolwaardenkompas nog beter ingezet kan worden.
Aan ouders, leerlingen, onderwijsmensen en alle anderen die er gebruik van maken.

Mogelijke ondersteuning

 • Hulp bij schoolkeuze
 • Visievorming
 • Teamdagen
 • Dialoog schoolbreed
 • Congressen
 • Dialoog tussen school en ouders
 • Etc.

Ter ondersteuning van studiedagen, congressen e.d. waar gebruik wordt gemaakt van het Schoolwaardenkompas, bieden wij keuze uit een aantal vaste componenten, zie onderaan.

Naast deze vaste componenten is alles wat wij doen maatwerk. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en stellen in overleg het aanbod samen.

Voor ouders en leerlingen

 • Het ondersteunen van ouders en/ of leerlingen bij het vinden van een passende school of een passend traject.

Voor beleidsmakers

 • Het verschaffen van inzicht in behoeften en aanbod m.b.t. onderwijs in een bepaald gebied of regio

Voor scholen, teams etc.

 1. Het verzorgen van groepsrapportages t.b.v. congressen, studiedagen etc.
  • Dit kan globaal of gedetailleerd, afhankelijk van doel en vraag
  • De rapportage kan worden aangevuld met een analyse van de uitkomsten
 1. Het vormen van visie: een dialoog over goed onderwijs, over het teamprofiel of anderszins. Hierbij kunnen wij het hele proces of delen ervan begeleiden.
 1. Het vormgeven van de praktijk: handvatten en middelen  om uw handelen meer in lijn te brengen met uw visie.
 2. Het verzorgen van dialoogmomenten met ouders en andere betrokkenen, met hun posities op het Schoolwaardenkompas als uitgangspunt

Vaste componenten

Individueel invullen stellingenlijst (geen kosten)
Iedereen kan voor zichzelf de stellingenlijst invullen en krijgt de uitslag toegestuurd.

Groepsrapportage

Bij studiedagen, teamdagen, congressen etc. kan voor alle deelnemers van de groep een rapportage worden aangemaakt.

Het kompas kan door een groot aantal mensen tegelijk worden ingevuld. Door middel van een congrescode kunnen alle uitslagen worden gebundeld en ter plekke teruggegeven.

De rapportage ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Dit geeft de gemiddelde score aan van elke deelnemer, de antwoorden op alle vragen apart, en de verzameling van alle deelnemers, per vraag en gemiddeld.

Kosten: in overleg, afhankelijk van de gevraagde inzet.

Analyse

Naast de groepsrapportage kan ook een schriftelijke analyse worden gegeven: wat betekenen de uitkomsten? Hoe kun je die gebruiken bij de bijeenkomst? Wat betekent dit voor ons handelen?

In de analyse wordt ingegaan op de volgende punten:

 • Wat kun je opmaken uit deze data m.b.t.
  • de gemiddelde score
  • de mate van gemeenschappelijkheid
  • de mate van afwijking/ spreiding
 • Welke specifieke stellingen leiden tot grote gemeenschappelijkheid of juist spreiding in de antwoorden
 • Wat valt op bij deze respondenten in vergelijking met andere groepen en het landelijk gemiddelde
 • Welke punten verdienen bijzondere aandacht

Kosten: in overleg, afhankelijk van de gevraagde inzet.

Begeleiding

Ondersteuning en begeleiding van bijeenkomsten d.m.v. trajectbewaking, inzet van het schoolwaardenkompas en analyseren van de uitkomsten.

Hierbij kan worden gedacht aan

 • Uitgebreidere uitleg over het Schoolwaardenkompas
 • Het leiden van de dialoog over de stellingen en de onderliggende waarden
 • Het verbinden van conclusies aan de uitkomsten, het omzetten van de uitkomsten in een visie of een plan, etc.
 • het vinden van goede vormen om de uitkomsten te vertalen in concrete stappen naar een andere uitvoering.

Kosten: in overleg, afhankelijk van de gevraagde inzet.

Algemeen

Kernwaarden, visie en samenhang

Het Schoolwaardenkompas is een uitstekend instrument voor een onderwijsinstelling om een gemeenschappelijk beeld van de kernwaarden te vormen, samenhang tussen de verschillende deelgebieden te laten ontstaan en deze zichtbaar te maken. Vanuit die samenhang kan de onderwijsinstelling een duidelijke en passende koers uitzetten voor deelgebieden zoals ouderbetrokkenheid en Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB).
Vaak is die samenhang er niet: binnen één team kunnen mensen vanuit verschillende uitgangspunten werken zonder zich daarvan bewust te zijn. Die verschillen worden dan ook niet uitgesproken. Iedereen denkt een optimale bijdrage te leveren en raakt gefrustreerd door wat de ander doet. Pas als men elkaar gevonden heeft op waardenniveau, krijgt het team een gemeenschappelijk beeld van het doel. Daardoor ontstaat samenhang en effectiviteit.
De teamleden hoeven het niet per se met elkaar eens te zijn, maar moeten wel begrijpen wat de ander voor ogen heeft. Zodra teamleden een beeld hebben van elkaars standpunten, kunnen er heel concrete veranderingen binnen de onderwijsinstelling gerealiseerd worden.

Iedere verandering of aanpassing die de onderwijsinstelling invoert, maar die niet past binnen de onderwijsinhoudelijke en pedagogische keuzes van een team of onderwijsinstelling, heeft weinig kans van slagen. Het zijn vaak individuele docenten die in hun enthousiasme iets op touw zetten, maar dat werkt alleen als het in samenspraak en samenhang gebeurt.

De mensen die in de school aan de slag gaan, zitten meestal in een team zoals het MT of een afdeling. Ook een groter deel van de school kan ermee werken, en zelfs alle teams. Het effect van de workshop of het traject is groter naarmate meer mensen en soorten functies meedoen. Er kan ook worden gekozen voor een trapsgewijze inzet, bijvoorbeeld eerst het MT, dan andere lagen.

Wilt u meer informatie over het kompas, of de toepassing van het kompas in uw praktijk?

Neem contact met ons op.